Aanmelden Menukaart BuurtHubs

Privacy en security

Privacy en security

Artikel 3.5.1 uit Beleidsregel en Toetredingsovereenkomst Menukaart BuurtHubs:

De aanvrager verzamelt en verwerkt persoonsgegevens en andere gegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving en geeft een beschrijving van de manier waarop hij de wet- en regelgeving op het gebied van dataverwerking en privacy uitvoert.

Artikel 3.5.2 uit Beleidsregel en Toetredingsovereenkomst Menukaart BuurtHubs:

De aanvrager heeft een privacyverklaring in de Nederlandse taal of Engelse taal, hij overlegt een uittreksel van voorgenomen verwerkingen in het register van de Algemene Verordening Gegevensverwerking en, indien hij daarover beschikt, een kopie van de bewerkersovereenkomst en hij staat toe dat de gegevens die aan de gemeente worden geleverd gedurende de looptijd van de pilot conform het vastgestelde beleid, gebruikt mogen worden door de gemeente voor monitorings- en evaluatiedoeleinden en dat deze gegevens geanonimiseerd bekend gemaakt mogen worden.

Upload hieronder de benodigde documenten: